Epidemiologicheskaya kharakteristika rezistentnoy i nekontroliruemoy arterial'noy gipertenzii v Rossiyskoy Federatsii(Rossiyskiy registr nekontroliruemoy i rezistentnoy arterial'noy gipertenzii REGATA-PRIMA «REzistentnaya Gipertoniya ArTeriAl'naya - PRichiny I Mekhanizmy rAzvitiya»)


Cite item

Full Text

AbstractCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies